Algemene Voorwaarden – Van Haastrecht Advocatuur

 1. Van Haastrecht Advocatuur, tevens handelend onder de naam SOURCE.law, is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 58874720.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Van Haastrecht Advocatuur worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de
  rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Haastrecht Advocatuur. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Van Haastrecht Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Haastrecht Advocatuur wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Desgevraagd wordt inzage gegeven in de door Van Haastrecht Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Van Haastrecht Advocatuur beperkt tot het door Van Haastrecht Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €100.000.
 6. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Van Haastrecht Advocatuur in verband met de door Van Haastrecht Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 7. Op de rechtsverhouding tussen Van Haastrecht Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van enig geschil tussen Van Haastrecht Advocatuur en de opdrachtgever kennis te nemen.
 8. Van Haastrecht Advocatuur zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, in overleg treden met de opdrachtgever en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Haastrecht Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Van Haastrecht Advocatuur eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Van Haastrecht Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 10. Van Haastrecht Advocatuur is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de
  opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.
 11. Van Haastrecht Advocatuur beschikt niet over een stichting beheer derdengelden.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Contact

Source.law

advocaten │ attorneys-at-law

t +31 20 5300160

f +31 20 5300170

www.source.law

Postbus 75538, 1070 AM Amsterdam

Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam

Source.law is een strategisch partner van SOLV solv.nl

Onder de handelsnaam SOURCE oefenen de praktijkvennootschappen Advocatenkantoor Virtu B.V. (KvK 34272334), Franklin’s Law B.V. (KvK 34251332), Van Haastrecht Advocatuur (KvK 58874720), SJHV Management B.V. (KvK 34233637) en ESB Legal (KvK 71726608) de advocatenpraktijk uit. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
Onze klachtenregeling staat hier beschreven.