Algemene Voorwaarden Virtù B.V.

 1. Advocatenkantoor Virtù B.V., tevens handelend onder de naam SOURCE.law, (hierna: ‘SOURCE.law’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34272334.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan SOURCE.law worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SOURCE.law. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van SOURCE.law is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SOURCE.law wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door SOURCE.law gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering inlichtingen verschaft.
 5. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van SOURCE.law beperkt tot het door SOURCE.law in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 200.000 EURO.
 6. De keuze van door SOURCE.law in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. SOURCE.law is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door SOURCE.law ingeschakelde derden te aanvaarden.
 7. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens SOURCE.law in verband met de door SOURCE.law verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 8. Opdrachtgever is gehouden SOURCE.law te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van SOLV Samen.
 9. SOURCE.law is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.
 10. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van SOURCE.law en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor SOURCE.law werkzaam zijn of waren.
 11. Op de rechtsverhouding tussen SOURCE.law en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Contact

Source.law

advocaten │ attorneys-at-law

t +31 20 5300160

f +31 20 5300170

www.source.law

Postbus 75538, 1070 AM Amsterdam

Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam

Source.law is een strategisch partner van SOLV solv.nl

Onder de handelsnaam SOURCE oefenen de praktijkvennootschappen Advocatenkantoor Virtu B.V. (KvK 34272334), Franklin’s Law B.V. (KvK 34251332), Bas Derhaag Advocatuur en Mediation B.V. (KvK 34233637), ESB Legal (KvK 71726608) en WiSe Legal B.V. (KvK 53300327) de advocatenpraktijk uit. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
Onze klachtenregeling staat hier beschreven.