Algemene Voorwaarden 2019-1 WiSe Legal B.V.

1. Wise Legal B.V. (hierna: “WL”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53300327. De vennootschap heeft als belangrijkste doel het beoefenen van de advocatuur en het verlenen van juridische adviezen door mr. F.D. (Fred) Wijma.

2. WL is aangesloten bij SOURCE, een samenwerkingsverband voor zelfstandige advocaten (www.source.law). Binnen het samenwerkingsverband SOURCE werkt WL voor eigen rekening en risico. Als deelnemer in dit samenwerkingsverband heeft WL toegang tot de know how, kantoorfaciliteiten en andere voorzieningen van het Amsterdamse advocatenkantoor SOLV Advocaten. WL deelt een kantoorlocatie met SOLV Advocaten en maakt ook gebruik van de handelsnamen “SOURCE advocaten”, “SOURCE.law” en “SOURCE.” Het bezoekadres van WL, SOURCE en SOLV is: Anne Frankstraat 121 (1018 BZ) Amsterdam.

3. Alle opdrachten aan mr. F.D (Fred) Wijma en/of WL worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door WL. Dat geldt ook indien mr. F.D. (Fred) Wijma voor de uitvoering van de opdracht of onderdelen daarvan een of meer andere, al dan niet aan SOURCE of SOLV verbonden, personen inschakelt. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.

4. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door WL afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van WL komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Desgevraagd worden over de door WL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

5. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de in het vorige artikel bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van WL beperkt tot het door WL in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 200.000,-

6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan mr. F.D (Fred) Wijma en/of WL zijn gegeven, inclusief vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten alsmede alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Indien een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde (rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opdrachten, voor welke toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c BW betrekking hebbend op (informatieverstrekking bij en totstandkoming van) e-commerce transacties wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van WL, maar ook ten behoeve van mr. F.D. (Fred) Wijma en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor WL werkzaam zijn of waren en bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn of waren.

8. WL zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. WL en mr. F.D. (Fred) Wijma zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. WL draagt er zorg voor dat bij andere dan kort durende afwezigheid van mr. F.D. (Fred) Wijma (bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte) voor een goede vervanging wordt gezorgd. Wanneer de desbetreffende zaken niet kunnen worden waargenomen door een van de advocaten of juristen binnen het samenwerkingsverband SOURCE of van het kantoor SOLV Advocaten, zal de behandeling, met kennisgeving aan de cliënt, worden overgedragen aan een gekwalificeerde andere advocaat.

9. WL is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en -diensten en (digitale) diensten voor opslag van gegevens. WL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. WL is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische berichten en documenten, onder andere maar niet beperkt tot virussen en zogenaamde hacks.

10. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens WL in verband met de namens WL verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

11. Opdrachtgever is gehouden WL te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van WL.

12. WL is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt bij lopende dossiers/zaken de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.

13. WL is bevoegd, al dan niet in verband met een opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever te verwerken en te bewaren in verband met de uitvoering van een aan WL verleende opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.

14. Op iedere door WL aanvaarde opdracht is de kantoorklachtenregeling (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) van toepassing. Deze regeling is te vinden op www.SOURCE.law.

15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgemaakt. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

16. De rechtsverhouding tussen WL en haar opdrachtgevers is onderworpen aan en op deze algemene voorwaarden is van toepassing Nederlands recht. Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen vorderingen tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus vastgesteld te Amsterdam op 31 mei 2019

Contact

Source.law

advocaten │ attorneys-at-law

t +31 20 5300160

f +31 20 5300170

www.source.law

Postbus 75538, 1070 AM Amsterdam

Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam

Source.law is een strategisch partner van SOLV solv.nl

Onder de handelsnaam SOURCE oefenen de praktijkvennootschappen Advocatenkantoor Virtu B.V. (KvK 34272334), Franklin’s Law B.V. (KvK 34251332), Bas Derhaag Advocatuur en Mediation B.V. (KvK 34233637), ESB Legal (KvK 71726608) en WiSe Legal B.V. (KvK 53300327) de advocatenpraktijk uit. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
Onze klachtenregeling staat hier beschreven.